fbpx

LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MARCUS VLOEREN Gevestigd en kantoorhoudende te (5245NL) Rosmalen aan de Westeind 11B

 • Artikel 1. Definities 

  Verkoper: Marcus vloeren, die vloer bedekkende materialen te koop aanbied alsmede diegene die vloer bedekkende materialen behandeld en onderhoudt. Vloer bedekkende materialen: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat, pvc en tegelvloeren. Koper: degene die met de verkoper een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit. Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

  Overeenkomst: al na gelang van toepassing is, een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst. Partijen: de koper en verkoper tezamen. 

 • Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomstentussen verkoper en 

  koper. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd. 

 • Artikel 3. Offertes 

  Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige voorraad op het moment van het uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort voor het tot stand komen van een  overeenkomst. Indien door verkoper wordt verkocht “zolang de voorraad strekt” zal dat uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden vloer bedekkend materiaal al dan niet een speciale bestelling van de verkoper is. Dit in verband 

  met de regeling annulering, zoals hierna in artikel 12 is weergegeven. De offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen, 

  berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de verkoper niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen 

  van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de verkoper niet bindend. 

 • Artikel 4. Tot stand komen van de overeenkomst 

  De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondelinge, dan wel schriftelijke uitgebrachte offerte. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd .

 • Artikel 5. Afwijkingen 

  In de koopovereenkomst wordt de houtsoort, het design en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van en met vloer bedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken en/of oliën wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.  

 • Artikel 6. Levering 

  Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de verkoper. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken aan de koper overgegaan. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de koper dient aan te leveren door de verkoper zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn door de verkoper opgegeven termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag de koper de ontvangst en betaling opschorten. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal de verkoper een redelijk termijn worden gegund om alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de koper schade heeft geleden dan heeft hij recht op vergoeding daarvan door de verkoper. De hoogte van het maximale bedrag is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de verkoper een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

 • Artikel 7. Overmacht 

  Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede , indien mogelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren dan heeft de koper de keuze om hetzij akkoord te gaan met levering nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze aan verkoper kenbaar te maken binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper waarin deze zich beroept op overmacht. 

 • Artikel 8. Betaling 

  Betaling van de te leveren vloer bedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de dag van aflevering van het vloer bedekkend materiaal bestaat voor de koper een plicht tot betaling daarvan. Een dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de wettelijke rente verschuldigd over de niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er niet op de geplande dag worden afgeleverd, om reden doorkoper aangegeven dan is de  verzuimtermijn acht dagen na de geplande datum van aflevering. Blijft de betaling ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen acht dagen te betalen achterwege en dient verkoper de vordering uit handen te geven dan is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door de verkoper moeten worden gemaakt  om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal € 100,00 en maximaal 15% van het door de koper verschuldigde  bedrag. De door de koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden aan de verkoper, ook als de koper een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven. 

 • Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

  Alle door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomst is nagekomen. De koper is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de  eigendommen van de verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

 • Artikel 10. Garantie 

  Verkoper garandeert dat de door haar verkochte vloer bedekkende producten vrij zijn van materiaal, ontwerp en fabricagefouten. Schade als gevolg van leggebreken, opslag en installatiefouten en dergelijke komt niet voor rekening en risico van verkoper en ken niet op desbetreffende verhaalt worden.  

  Materialen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbare geachte en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur en finish zijn toegestaan. Een dergelijke afwijking verplicht de verkoper dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding en zij geven de koper niet het recht om de ontvangst of betaling van de geleverde te weigeren. onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan, indien deze in de overeenstemming zijn met de Europese normstelling. Adviezen en gegevens met betrekking tot het te leveren vloer bedekkend materiaal alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de verkoper naar beste weten verstrekt. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, in geval onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade en indien zaken zonder schriftelijke toestemming van verkoper door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De verkoper wordt door de koper in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Indien  de koper ter zake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering in verzuim is dan vervalt iedere aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van de verkoper jegens koper voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

 • Artikel 11. Reclamatie 

  Koper is verplicht het geleverde vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen acht dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor dan is de koper verplicht om binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen. 

 • Artikel 12. Annuleren 

  Tot uiterlijk zes weken voor de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Als de overeenkomst handelt over vloermateriaal dat normaliter in het assortiment van verkoper voorkomt dan bedragen de kosten 15% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Gaat het om een speciale bestelling die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen dan wel behandelen dan bedragen die koste 25% van het met de overeenkomst gemoeid bedrag. 

 • Artikel 13. Geschillenbeslechting 

  De Rechter in de woonplaats/gemeente van verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

 • Artikel 14. Toepasselijk recht 

  Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands Recht van toepassing 

  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en onder nummer 60981121 

We verwelkomen u in onze showroom!

Contact

BIESTKAMPWEG 37
5249 JZ ROSMALEN
073 – 69 075 66
*GEEN TELEFONISCHE MARKETING*
INFO@MARCUSVLOEREN.NL

Tijden

DONDERDAG 12:00-17.30
VRIJDAG 12:00-17.30
ZATERDAG 10:00-15:00
BUITEN OPENINGSTIJDEN OP AFSPRAAK

Offerte aanvragen?