Leveringsvoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden van Marcus vloeren 

Gevestigd en kantoorhoudende te (5245NL) Rosmalen aan de Westeind 11B 

 

Artikel 1. Definities 

Verkoper: Marcus vloeren, die vloer bedekkende materialen te koop aanbied alsmede diegene 

die vloer bedekkende materialen behandeld en onderhoudt. 

Vloer bedekkende materialen: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat, 

pvc en tegelvloeren. 

Koper: degene die met de verkoper een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit. 

Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een 

bedrijf of beroep. 

Overeenkomst: al na gelang van toepassing is, een koopovereenkomst of  

onderhoudsovereenkomst. 

Partijen: de koper en verkoper tezamen. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomstentussen verkoper en 

koper. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk 

door de verkoper aan koper zijn bevestigd. 

 

Artikel 3. Offertes 

 

Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 

één maand na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij 

verkoper aanwezige voorraad op het moment van het uitbrengen van de offerte. De juiste 

levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort voor het tot stand komen van een  

overeenkomst. Indien door verkoper wordt verkocht “zolang de voorraad strekt” zal dat 

uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden  

vloer bedekkend materiaal al dan niet een speciale bestelling van de verkoper is. Dit in verband 

met de regeling annulering, zoals hierna in artikel 12 is weergegeven. De offertes, 

prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen, 

berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de verkoper niet bindend. De  

monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen 

van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de verkoper niet  

bindend. 

 

Artikel 4. Tot stand komen van de overeenkomst 

 

De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te 

gaan met de mondelinge, dan wel schriftelijke uitgebrachte offerte. Wijzigingen in de  

overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn 

bevestigd 

 

Artikel 5. Afwijkingen 

 

In de koopovereenkomst wordt de houtsoort, het design en de dikte vermeld van het 

vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, 

hetgeen de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander 

vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van en met vloer bedekkend materiaal beklede 

vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken en/of oliën wijzigt de kleur 

en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.  

 

Artikel 6. Levering 

 

Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de 

verkoper. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken aan de koper 

overgegaan. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle 

gegevens die de koper dient aan te leveren door de verkoper zijn ontvangen. Tenzij 

schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn door de verkoper opgegeven termijnen van 

levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering heeft de koper 

geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst 

en evenmin mag de koper de ontvangst en betaling opschorten. Indien geen tijdige 

levering heeft plaatsgevonden dan zal de verkoper een redelijk termijn worden gegund 

om alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een 

maximum van een maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft de koper het  

recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de koper schade heeft geleden dan heeft hij recht 

op vergoeding daarvan door de verkoper. De hoogte van het maximale bedrag is beperkt tot het  

maximale bedrag waarvoor de verkoper een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

 

Artikel 7. Overmacht 

 

Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende 

oorzaken waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen waardoor hij niet in staat is de 

overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen 

bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is 

van overmacht waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk 

deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van 

tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede , indien mogelijk, wanneer aan die 

overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft de verkoper het recht de  

overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper aanspraak op schadevergoeding kan worden 

gemaakt. Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachtstoestand 

zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren dan heeft de koper de keuze om hetzij akkoord te 

gaan met levering nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor verkoper heeft 

opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van  

verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze aan 

verkoper kenbaar te maken binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper 

waarin deze zich beroept op overmacht. 

 

 Artikel 8. Betaling 

 

Betaling van de te leveren vloer bedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de dag van 

aflevering van het vloer bedekkend materiaal bestaat voor de koper een plicht tot betaling 

daarvan. Een dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de 

wettelijke rente verschuldigd over de niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er 

niet op de geplande dag worden afgeleverd, om reden doorkoper aangegeven dan is de  

verzuimtermijn acht dagen na de geplande datum van aflevering. Blijft de betaling ondanks 

ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen acht dagen te betalen achterwege en dient 

verkoper de vordering uit handen te geven dan is de koper de buitengerechtelijke kosten 

verschuldigd die door de verkoper moeten worden gemaakt  om de vordering te incasseren. Deze 

kosten bedragen minimaal € 100,00 en maximaal 15% van het door de koper verschuldigde  

bedrag. De door de koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de kosten, dan 

van rente en vervolgens van de oudste schulden aan de verkoper, ook als de koper een andere 

titel aan zijn betaling heeft gegeven. 

 

 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

 

Alle door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle 

navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomst is nagekomen. 

De koper is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch 

op enige andere wijze te bezwaren. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk 

toestemming aan verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen 

waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de  

eigendommen van de verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel 

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht zo snel mogelijk 

als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 10. Garantie 

 

Verkoper garandeert dat de door haar verkochte vloer bedekkende producten vrij zijn van 

materiaal, ontwerp en fabricagefouten. Schade als gevolg van leggebreken, opslag en 

installatiefouten en dergelijke komt niet voor rekening en risico van verkoper en ken niet op 

desbetreffende verhaalt worden.  

Materialen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke 

zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbare geachte en/of technisch niet 

te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur en finish zijn toegestaan. Een dergelijke 

afwijking verplicht de verkoper dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding en zij geven 

de koper niet het recht om de ontvangst of betaling van de geleverde te weigeren. onderlinge 

kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan, indien deze in de overeenstemming zijn met 

de Europese normstelling. Adviezen en gegevens met betrekking tot het te leveren 

vloer bedekkend materiaal alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de 

verkoper naar beste weten verstrekt. De garantie is niet van toepassing op gebreken die 

ontstaan door normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, in 

geval onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken 

en/of onheil zoals brand- en waterschade en indien zaken zonder schriftelijke toestemming 

van verkoper door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De verkoper wordt 

door de koper in de gelegenheid gesteld om binnen vijf werkdagen de verrichte reparatie op  

haar deskundigheid te beoordelen. Indien  de koper ter zake van zijn betalingsverplichting 

en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering in verzuim is dan 

vervalt iedere aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van de verkoper jegens koper voor 

schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is 

steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

  

Artikel 11. Reclamatie 

 

Koper is verplicht het geleverde vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te 

inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder  

geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te 

gaan. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen acht dagen na levering schriftelijk 

aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor dan is de koper 

verplicht om binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had 

kunnen constateren verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 12. Annuleren 

 

Tot uiterlijk zes weken voor de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten 

overeenkomst ontbinden. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt is het onder 

die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Als de 

overeenkomst handelt over vloermateriaal dat normaliter in het assortiment van verkoper 

voorkomt dan bedragen de kosten 15% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. 

Gaat het om een speciale bestelling die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten 

inkopen dan wel behandelen dan bedragen die koste 25% van het met de overeenkomst 

gemoeid bedrag. 

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting 

 

De Rechter in de woonplaats/gemeente van verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te 

nemen van geschillen. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht 

 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands Recht van toepassing 

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en  

onder nummer 60981121 

Dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00 - 20.00 uur

  • Westeind 11B
  • 5245NL Rosmalen (Den Bosch)
  • 073 – 69 075 66 
  • info@marcusvloeren.nl

Bezoek ons

Openingstijden van onze showroom

  • Donderdag 12:00-17.30
  • Vrijdag 12:00-17.30
  • Zaterdag 10:00-15:00
  • Buiten openingstijden op afspraak

© 2019 Marcusvloeren.nl

KVK: 609 81 121

BTW: NL 001 766 294 B78